ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İŞ HUKUKU
İş yaşamında gerek iş akdi devam ettiği sürece, gerekse taraflar arasındaki iş ilişkinin sona erdirilmesinde işçinin ve işverenin haklarının karşılıklı olarak korunması oldukça önem arz etmektedir. Nitekim çoğu zaman işçiler haklarını tam olarak elde edememekte, işverenler ise işçilere karşı yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenlerle, her iki taraf bakımından hak kaybına uğranmaması amacıyla iş ilişkisinin tüm alanlarında hukuki danışmanlık vermekteyiz.Bunlarla birlikte, iş ve sosyal güvenlik hukuku bakımından kanunlarda yapılan güncel değişiklikler ışığında , müvekkillerimize bilgi verilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmaktadır.

CEZA HUKUKU

Toplumu oluşturan bireylerin birbirleriyle etkileşim halinde olmasının doğal bir sonucu olarak birbirlerine ve toplumun geneline karşı gerçekleştirdikleri eylemlerden sorumlu olmaları beklenir. Kanunu bilmemek mazeret sayılamaz ilkesi gereğince kanunlarda suç oluşturan tüm fiillere cezai birtakım yaptırımlar öngörülmüştür. Bireyin herhangi bir suçun faili ya da mağduru olması durumunda korunması gereken hak ve özgürlükleri hukukun diğer alanlarına göre özgürlüğü kısıtlayıcı müdahalelere kadar gidebildiğinden profesyonel olarak hukuki destek sağlanması oldukça önem arz etmektedir. Bu sebeple, soruşturma aşamasından başlayarak kovuşturma evresi de dahil olmak üzere , müşteki-katılanlar için vekil, şüpheli-sanıklar için müdafi olarak görev almakta ve etkin hukuki danışmanlık verilmektedir.

AİLE HUKUKU
Evlilik birliği kişilerin manevi hayatını ilgilendiren bir konu olsa da, kanunlar çerçevesinde bakıldığında bir yanıyla kendine has kurallara haiz bir sözleşmedir. Evlilik öncesi nişan dönemi de dahil olmak üzere, evlilik birliğinin devamı, müşterek çocukların varlığı durumunda onların hukuki durumu ve evliliğin sona ermesi durumlarında taraflar hukuki desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.Zira, evlilik birliği ile birlikte taraflar arasında birbirlerine karşı doğan sorumluluklar; maddi , manevi tazminat talepleri , nafaka talepleri ve taraflara ait malların paylaşımı davalarını doğurabilmektedir.Evlilik birliğine ilişkin davaların yanı sıra evlat edinme,velayet ve vesayete ilişkin davalar,babalık davaları ,yabancı mahkemelerde verilen kararların tanıma ve tenfizi gibi Aile hukuku kapsamına giren davalarda hukuki destek sağlanmaktadır.

MİRAS HUKUKU
Kişi hayatını sürdürürken olduğu gibi, vefat ettikten sonra da kendisi ve mirasçıları bakımından hukuki düzene tabiidir. Kişinin vefatı sonrası tereke adı verilen mal varlığının yönetilmesi, dağıtılması hak ve borçları bakımından gerekli işlemlerin yapılması ve takibi Miras Hukuku içerisinde incelenmektedir. Miras hukuku kapsamında yer alan mirasçılık belgesinin alınması, vasiyetnamenin açılması ve düzenlenmesi , mirasın reddi, mirasçılara intikali ve tenkis davaları gibi pek çok konu bakımından temsil ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İCRA İFLAS HUKUKU
İcra ve İflas hukuku alacaklının alacağını devlet eliyle tahsil etmesi esasına dayanır. Bu kapsamda; icra takipleri başlatılması, haciz ,satış vb. işlemlerin yürütülmesi yanında borçlu olarak gözüken tarafın da borçlu olup olmadığı bakımından itiraz etme hakkı vardır. Alacaklının hak kaybına uğramaması ve alacağını tahsil edebilmesi ve buna ilişkin işlemlerin takip edilmesi, borçlu ile alacaklının uzlaşmasının sağlanması ayrıca usulsüz işlemlerin şikayet yolu ile kaldırılması gibi pek çok konuda icra daireleri,icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde hukuki destek sağlanmaktadır.

TÜKETİCİ HUKUKU
Bir hukuki ilişkinin tarafı olmak bakımından düşünüldüğünde, ürün ve hizmet satın almak kadar yaygın ve genel bir eylem sonucunda neredeyse herkesin yolunun bir şekilde Tüketici Hukuku ile kesiştiği düşünülebilir. Zira; herkes muhakkak bir fiil sonucu tüketici sıfatını kazanmıştır. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında, tüketici olarak hakların bilinmesi ve kullanılması ile ihlal edilmesi durumunda yapılacaklar önem kazanmaktadır. Bu bakımından tüketicinin zararlarını karşılamalı ve ekonomik çıkarlarını korunması amacıyla Tüketici Mahkeme’lerinde görülen davaların yanı sıra Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru hususlarında da danışmanlık hizmeti verilmektedir.