MİRASIN GERÇEK REDDİ VE HÜKMEN REDDİ

sezgunhukuk_kcndm32b, Author at

MİRASIN GERÇEK REDDİ VE HÜKMEN REDDİ

Mirasın gerçek reddi; mirasbırakanın ölümünün ardından yasal veya atanmış mirasçılar tarafından murise ait tüm alacak ve borçların reddedilmesi şeklinde tanımlanabilir. Mirasın reddi beyanın kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir. Mirasçılar mirasın reddederken, red beyanını herhangi bir koşula bağlayamazlar. Mirasın gerçek reddinde dikkat edilmesi gereken kısım ise; hak düşürücü 3 aylık sürenin varlığıdır. Hak düşürücü süreler hukukumuzda

Read More...

İŞTİRAK NAFAKASI İLE YARDIM NAFAKASI ARASINDAKİ FARK

İştirak nafakası; ergin olmayan çocuk için velayeti kendisine verilmeyen eşin, velayet hakkı kendisine bırakılan eşe müşterek çocuğun eğitim, sağlık , bakım vb. giderleri için maddi gücü oranında destek olması amacıyla , taraflarca talep edilmese dahi mahkemece re’sen gerekli şartların bulunması halinde hükmedilen nafaka türüdür. İştirak nafakasının talep edilebilmesi için, eşler arasında evlilik birliğinin bulunmuş olması

Read More...

BOŞANMA DAVALARINDA ORTAK VELAYET 

Boşanma davalarında taraflar arasındaki en büyük problemlerden birini müşterek çocuğun velayetinin kime ait olacağı hususu oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, taraflar boşandıktan sonra  18 yaşından küçük çocukların velayetinin anne ya da babaya verilmesi gerekmektedir.Özellikle anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar çocukları üzerindeki haklardan feragat etmek istememekte ve velayeti ortak olarak almak istemektedirler.Bununla birlikte iştirak nafaka hususunda  da taraflar arasında

Read More...

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU

Anonim Şirketlerde yönetim kurulu; şirketin idare ve temsil işlerinden sorumlu, bir ya da birden çok kişiden oluşan bir organdır. Yönetim kurulu şirketin kanuni temsilcisi konumunda olduğundan iradesi şirketi bağlar. Yönetim kurulu özelliği gereğince her zaman görevde bulunan bir organdır. Yönetim kurulu üyelerinin seçilişi, üyelerin hak ve yükümlülükleri bakımından kısaca incelemek gerekirse; Üyelik: Anonim şirketin, esas

Read More...

İŞ HUKUKUNDA HİZMET TESPİT DAVALARI ve HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

İşçinin çalıştığı işyerinde bir iş akdine bağlı olarak çalışmasına karşın, işçinin çalışmasının SGK’ya bildirilmemesi,çalışmaya başladıktan sonra geç bildirim yapılması ya da prime esas kazançlarının eksik olarak bildirilmesi durumlarıyla sıkça karşılaşılmaktadır. İşte böyle durumlarda işçi tarafından açılması gereken davalar hizmet tespit davalarıdır. Hizmet tespit davaları ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli husus; kanunda düzenlenen 5

Read More...

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 134.maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde ; ”Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak

Read More...